Coronaviruset: Förskola och pedagogisk omsorg

Samlad information för din fristående verksamhet angående coronaviruset. Innehållet är aktuellt och efterfrågat, till nytta för dig och din verksamhet.

Förskolepeng och barnpeng

Det finns i dagsläget ingen information om att förskolepengen/barnpengen påverkas om din verksamhet behöver stänga ner på grund av den rådande situationen. Detta under förutsättning att du som fristående huvudman följer de beslut och rekommendationer som ges från regering, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter, samt att du huvudman uppfyller det ansvar som du har för förskola eller pedagogisk omsorg.

Affisch för lämning och hämtning utomhus

Du kan använda en affisch att sätta upp vid ingången till förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Affischen beskriver för vårdnadshavare att lämning och hämtning av barn ska ske utomhus och att de inte ska gå in i lokalerna. Du kan skriva ut affischen i A4 eller A3.

Affisch förskola - Stopp! Lämna och hämta utomhus (pdf, 575 kB)

Affisch förskola - Stopp! Lämna och hämta utomhus - flera språk (pdf, 610 kB)

Vad gäller när en vårdnadshavare håller barn hemma på grund av rädsla för smitta?

I kommunfullmäktiges regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad framgår att när en plats stått outnyttjad i en månad kan denna skriftligen sägas upp av ansvarig stadsdelsnämnd eller fristående verksamhet. Undantag sker vid vårdnadshavares sommarsemester och julledighet. Uppsägning sker därefter med iakttagande av en månads uppsägningstid. Platsen kan därmed stå outnyttjad maximalt två månader.

Denna regel gäller fortfarande både kommunala och fristående förskolor. Men under rådande omständigheter kan regeln behöva tillämpas lite annorlunda, till exempel i de fall en vårdnadshavare håller barn hemma på grund av rädsla för Covid-19-smitta.

Tillfällig tillämpning av regel för plats på förskola

När en plats stått outnyttjad i en månad, påbörjas en dialog med vårdnadshavare om hemsituationen och behov av barnomsorg i syfte att klarlägga behovet av eventuell förändring. Barnets behov av stimulans, kontinuitet, lärande och socialt samspel ska beaktas särskilt.

Det kan behövas särskilda anpassningar för att få barnet att delta i förskoleverksamheten. Vilka dessa är får avgöras från fall till fall, och bäst lämpad att bestämma om sådana anpassningar är huvudmannen eller förskolans rektor.

Har behovet av barnomsorg upphört i sin helhet kan platsen sägas upp av den fristående verksamheten. En sådan uppsägning ska göras skriftligt och vanlig uppsägningstid ska iakttas.

Vad gäller när en vårdnadshavare vill skjuta upp inskolning av barn på grund av rädsla för smitta?

I kommunfullmäktiges regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad framgår att om det finns särskilda skäl kan inskolningen senareläggas maximalt en månad från datum för erbjuden plats. Det är stadsdelsnämnden eller den fristående verksamheten som tar beslut om detta. Föräldraavgift betalas under perioden.

Regeln gäller fortfarande för kommunala förskolor och fristående samordnare men med anledning av den nu rådande situationen har Stockholms stad beslutat om en tillfällig tillämpning.

Tillfällig tillämpning av regel för senareläggning av inskolning

Vill en vårdnadshavare förskjuta inskolning i mer än en månad, påbörjas en dialog med vårdnadshavare om hemsituationen och behov av barnomsorg i syfte att klarlägga behovet av eventuell senareläggning av inskolningen. Barnets behov av stimulans, kontinuitet, lärande och socialt samspel ska beaktas särskilt.

Det kan behövas särskilda anpassningar för att genomföra planerad inskolning, och dessa anpassningar beslutas av huvudmannen eller förskolans rektor. 

Individuell bedömning av behovet av uppskjuten inskolning ska göras i varje enskilt fall. Det är den fristående verksamheten som tar beslut om möjligheten till uppskjuten inskolning utifrån vad barnets bästa kräver. Det går inte att besluta om en generell uppskjutning av inskolningen.

Rutiner och åtgärder för minskad smittspridning

För att minska smittspridningen behöver vi gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Samlad information om skola och utbildning

Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Med anledning av coronaviruset kan det bli aktuellt med en tillfällig stängning av förskola, pedagogisk omsorgen eller annan pedagogisk verksamhet. Även om tillfällig stängning blir aktuell ska två grupper av barn erbjudas omsorg.

 • Om regeringen beslutar om tillfällig stängning är det hemkommunen, det vill säga Stockholms stad, som tillhandahåller omsorgen.
 • Om du som huvudman beslutar om tillfällig stängning är det också du som huvudman som tillhandahåller omsorgen.

De två grupperna av barn som ska erbjudas omsorgen är

 1. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten, se vilka det är under rubriken nedan.
 2. Barn i behov av särskilt stöd. Till gruppen hör barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola ska erbjudas fortsatt omsorg vid tillfällig stängning. Detta gäller exempelvis barn med funktionsnedsättningar eller med sociala skäl, exempelvis med hänsyn till familjens situation.

Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten

Vissa yrken har definierats som samhällsviktiga och barn till vårdnadshavare med sådana arbeten ska få fortsatt omsorg vid tillfällig stängning. De samhällsviktiga verksamheterna som definieras i Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta är

 1. energiförsörjning
 2. finansiella tjänster
 3. handel och industri
 4. hälso- och sjukvård samt omsorg
 5. information och kommunikation
 6. kommunalteknisk försörjning
 7. livsmedel
 8. militärt försvar
 9. offentlig förvaltning
 10. skydd och säkerhet
 11. socialförsäkringar
 12. transporter.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen. Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverket.

Skolverkets webbplats

Uppdaterad