Coronaviruset: Förskola och pedagogisk omsorg

Håll dig uppdaterad med information för din fristående verksamhet angående coronaviruset. Denna sida uppdateras löpande, besök den gärna regelbundet.

Sammanfattning av åtgärder

Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Regeringen har möjlighet att stänga förskolor

Den 19 mars 2020 antog riskdagen en lag som möjliggör för regeringen att stänga förskolor, skolor och fritidshem vid extraordinära händelser i fredstid. Som komplement till denna lag har regeringen utfärdat en förordning som närmare reglerar en sådan stängning.

Vid ett eventuellt beslut från regeringen om stängning av förskolor och skolor kommer Stockholms stad att agera i enlighet med dessa bestämmelser. I förordningen finns en förteckning över de samhällssektorer som bedöms vara samhällsviktig verksamhet. Staden inväntar nu MSB:s föreskrifter och förtydliganden gällande dessa samhällssektorer.

Läs lagen och förordningen

Utbildningsförvaltningen får många frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Förvaltningen rekommenderar därför alla huvudmän att ta del av både lagen och förordningen, eftersom där ges svar på många av de frågor som ställs.

Förskolepeng och barnpeng

Utbildningsförvaltningen får många frågor om vad som händer med förskolepengen/barnpengen om en förskola eller en pedagogisk omsorg behöver stänga ner sin verksamhet på grund av den rådande situationen. Under förutsättning att de fristående huvudmännen följer de beslut och rekommendationer som ges från regering, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter, samt uppfyller det ansvar som man som huvudman har för förskola eller pedagogisk omsorg (se skolverket) finns i dagsläget ingen information om att förskolepengen/barnpengen påverkas.

Med anledning av coronaviruset kan det bli aktuellt med en tillfällig stängning av förskola, pedagogisk omsorgen eller annan pedagogisk verksamhet. Även om tillfällig stängning blir aktuell ska två grupper av barn erbjudas omsorg.

 • Om regeringen beslutar om tillfällig stängning är det hemkommunen, det vill säga Stockholms stad, som tillhandahåller omsorgen.
 • Om du som huvudman beslutar om tillfällig stängning är det också du som huvudman som tillhandahåller omsorgen.

De två grupperna av barn som ska erbjudas omsorgen är

 1. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten
 2. Barn i behov av särskilt stöd

Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten

Vissa yrken har definierats som samhällsviktiga och barn till vårdnadshavare med sådana arbeten ska få fortsatt omsorg vid tillfällig stängning. De samhällsviktiga verksamheterna som definieras i Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta är

 1. energiförsörjning
 2. finansiella tjänster
 3. handel och industri
 4. hälso- och sjukvård samt omsorg
 5. information och kommunikation
 6. kommunalteknisk försörjning
 7. livsmedel
 8. militärt försvar
 9. offentlig förvaltning
 10. skydd och säkerhet
 11. socialförsäkringar
 12. transporter.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola ska erbjudas fortsatt omsorg vid tillfällig stängning. Detta gäller exempelvis barn med funktionsnedsättningar eller med sociala skäl, exempelvis med hänsyn till familjens situation.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen.

Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverket.

Skolverkets webbplats

Uppdaterad