Ansöka om start av förskola eller bidrag för pedagogisk omsorg

Här hittar du information och blankett för att ansöka om att starta förskola och rätt till bidrag.

I Stockholms stad är det utbildningsförvaltningen som handlägger och utreder ansökningar om att starta fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Vem kan driva fristående förskola?

Ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller en enskild firma kan vara huvudman för en fristående förskola.

Så här ansöker du

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Vår ambition är att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. Vi beräknar handläggstiden från det datum då ansökan är komplett.

Skanna och mejla undertecknad ansökan inklusive bilagor till Utbildningsförvaltningen: 

E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Annars kan du skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till registrator vid utbildningsförvaltningen.

Utbildningsnämndens riktlinjer

I utbildningsnämndens riktlinjer för fristående förskola finns information som du behöver ta del av inför en ansökan.

Finns det behov av fler förskoleplatser?

Ta reda på om det finns behov av att skapa fler förskoleplatser i det område du vill etablera dig i. Du kan göra det genom att ta kontakt med köhandläggaren på respektive stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar bland annat för frågor som rör kommunala förskolor och långsiktig planering av förskoleplatser.

Ansökan kan göras med eller utan lokal

Vid ansökan utan lokal kan ett meddelande lämnas att ansökan kan kompletteras med uppgifter om lokal inom ett år efter att meddelande lämnats. När uppgifter om lokal lämnats kommer lokalen att granskas i enlighet med skollagen och stadens riktlinjer. Det är först därefter som staden bedömer och fattar ett beslut om ärendet.

Behövs bygglov?

För att bygga nya förskolor eller för att inreda befintliga hus för förskoleverksamhet som tidigare använts i annat syfte krävs bygglov. För information om huruvida bygglov krävs för en specifik lokal, kan du vända dig till Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

Hur är inne- och utemiljön?

Miljöförvaltningen har i broschyren ”En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem” samlat det viktigaste som du behöver få veta om hur en god miljö ska vara utformad.

Lokalen ska vara lämplig för förskoleverksamhet

Lokalen ska vara trygg och säker för barnen på förskolan. Den ska också vara utformad och inredd på ett sätt som stimulerar barnens lärande och utveckling. Lokalerna ska ge utrymme för lek och lärande i såväl stora som små grupper och för både lugna och mer livliga aktiviteter.

Så utreds en ansökan

När vi fått din ansökan får du en återkoppling på att den kommit in samt vilket diarienummer den fått.

I utredningsprocessen ingår bland annat att granska om ansökan motsvarar kraven som styrdokument för förskolan ställer på en huvudman samt att kontrollera sökandes ekonomi. Som en del av utredningen kommer du eventuellt att bjudas in till en intervju. Förvaltningen kan i vissa fall avslå ansökan utan att någon intervju genomförs i de fall ansökan är undermålig.

Om ansökan omfattar förslag på lokal genomförs en granskning och bedömning av lokalen.

Besked om beslut

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar utbildningsnämnden beslut om bifall eller avslag på ansökan som vanligtvis skickas till dig via post.

Om du fått avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Har du frågor eller vill veta mer?

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Vem kan driva enskild pedagogisk omsorg?

En enskild firma, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund eller en stiftelse kan vara huvudman för en enskild pedagogisk omsorg.

Så här ansöker du

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Vår ambition är att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. Vi beräknar handläggstiden från det datum då ansökan är komplett.

Skanna och mejla undertecknad ansökan inklusive bilagor till Utbildningsförvaltningen: 

E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Annars kan du skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till registrator vid utbildningsförvaltningen.

Utbildningsnämndens riktlinjer

I utbildningsnämndens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg finns information som du behöver ta del av inför en ansökan. I dessa riktlinjer finns information om de krav som ska uppfyllas för att kunna bedriva en enskild pedagogisk omsorg.

Lokaler ska vara lämpliga för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg ska enligt skollagen bedrivas i ändamålsenliga lokaler (25 kap. 7 §). Lokaler ska vara trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande såväl enskilt som i grupp.

Du som ansöker om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska kontrollera med miljöförvaltningen om verksamhetens omfattning är av sådan art att särskilda krav för miljö och livsmedelshantering behöver vara uppfyllda.

Alla befintliga huvudmän och alla som ansöker om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg ska ha ett brandsäkerhetsutlåtande från en licensierad brandskonsult för de lokaler där verksamhet bedrivs.

Bygglov

Planerar du att bedriva verksamhet i den egna bostaden krävs i normalfallet inte bygglov om den som bedriver verksamheten bor i bostaden och bostaden till övervägande del används för boende av innehavaren samt att verksamheten inte stör omgivningen avsevärt till exempel genom biltrafik. För att inreda befintliga hus som tidigare varit något annat än pedagogisk omsorg behövs bygglov.

Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till pedagogisk omsorg. Du som planerar att ansöka om rätt till bidrag, behöver konsultera stadsbyggnadskontoret och skicka in ett intyg till förvaltningen om att bygglov inte krävs eller med ett beslut om beviljat bygglov. Läs mer om när du behöver söka och hur du går till väga för att söka bygglov på:

Så utreds en ansökan

När vi fått din ansökan får du en återkoppling på att den kommit in samt vilket diarienummer den fått.

I utredningsprocessen ingår bland annat att granska om ansökan motsvarar kraven som styrdokument för förskolan ställer på en huvudman samt att kontrollera sökandes ekonomi. Som en del av utredningen kommer du eventuellt att bjudas in till en intervju. Förvaltningen kan i vissa fall avslå ansökan utan att någon intervju genomförs i de fall ansökan är undermålig.

Om ansökan omfattar förslag på lokal genomförs en granskning och bedömning av lokalen.

Beslut

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar utbildningsnämnden beslut om bifall eller avslag på ansökan som vanligtvis skickas till dig via post.

Om du fått avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Har du frågor eller vill veta mer?

E-post: myndighetsenheten@edu.stockholm.se

Uppdaterad