Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg vid demenssjukdom

Privata och kommunala utförare kan söka bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt att motverka ensamhet bland äldre.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar

Verksamheter som kan söka

Följande verksamheter i samtliga regiformer kan söka:

  • Förebyggande enheter (aktivitetscenter, träffpunkter, mötesplatser)
  • Dagverksamhet
  • Hemtjänst
  • Servicehus
  • Vård- och omsorgsboende.

Villkor för att kunna söka

Minst 80 procent av platserna/kunderna/brukarna ska vara placerade av Stockholms stad. Hemtjänstföretag som söker måste ha minst 10 kunder i Stockholms stad. 

Det finns ingen maximal summa att söka. Varje verksamhet får beräkna vad de planerar att göra kommer att kosta.

För att ansökan ska behandlas ska redovisning av 2021 års stimulansmedel ha skickats in. 

Så ansöker verksamheten

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har skickat ut information om ansökan till berörda kommunala och privata utförare. 

Ansökningsperiod

31 januari 2022–24 februari 2022. Efter äldrenämndens sammanträde i slutet av april kommer besked att skickas ut till kontaktpersonen i ansökan.

Uppdaterad