Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg vid demenssjukdom

Privata och kommunala utförare har kunnat söka bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt att motverka ensamhet bland äldre.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar

Verksamheter som kan söka

Följande verksamheter i samtliga regiformer kan söka:

  • Förebyggande enheter (aktivitetscenter, träffpunkter, mötesplatser)
  • Dagverksamhet
  • Hemtjänst
  • Servicehus
  • Vård- och omsorgsboende.

Villkor för att kunna söka

Minst 80 procent av platserna/kunderna/brukarna ska vara placerade av Stockholms stad. Hemtjänstföretag som söker måste ha minst 10 kunder i Stockholms stad. 

Det finns ingen maximal summa att söka. Varje verksamhet får beräkna vad de planerar att göra kommer att kosta.

För att ansökan ska behandlas ska redovisning av 2021 års stimulansmedel ha skickats in. 

Så ansöker verksamheten

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har skickat ut information om ansökan till berörda kommunala och privata utförare. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är avslutad. 

Återrapportering

Användningen av statsbidraget ska redovisas via en enkät som äldreförvaltningen skickar ut. Enkäten ska besvaras senast den 18 januari 2023.

Uppdaterad