God och nära vård

God och nära vård är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och staten. Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan där patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar.

Utförare kommer kunna söka statsbidrag inom ramen för överenskommelsen inom tre olika områden:

 • Nära vård med primärvården som nav
 • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 • Vidareutbildning för sjuksköterskor.

Bidraget får användas till att stärka

 • nya satsningar
 • redan pågående satsningar
 • eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Äldrenämnden tog den 24 maj 2022 beslut om en modell för att fördela medel inom ramen för Goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Denna modell utgår från antalet boendeplatser som respektive utförare har inom sina boenden.

Inom ramen av Nära vård med primärvården som nav fördelas medel till stadens 13 stadsdelsförvaltningar och LSS-hälsan. Detta med syftet att uppnå en samverkan mellan regionen och stadsdelsförvaltningar. Det arbete som kommer att utföras inom ramen för överenskommelsen ska inbegripa samtliga regiformer.

Villkor för bidraget

Nedan finns en kortfattad beskrivning om vad bidraget får användas till.

Nära vård med primärvården som nav

Satsningar för att stödja omställningen till en nära vård.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

 • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård.
 • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen.
 • Utbilda vårdens framtida medarbetare.

Vidareutbildning för sjuksköterskor

Bidraget får användas till att stärka

 • nya satsningar
 • redan pågående satsningar
 • eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar på vidareutbildning av sjuksköterskor.

Ansökningsperiod

Information om ansökningsperioden för 2024 kommer inom kort.

Återrapportering

Användningen av statsbidraget ska redovisas under januari månad. Information skickas ut i början av januari 2024.

Uppdaterad