Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Privata och kommunala utförare kan söka statsbidrag för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg av äldre.

Statsbidraget omfattar insatser riktade till

 • personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
 • samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer.

Statsbidraget ska stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. Statsbidraget är till för nya projekt som långsiktigt stärker arbetsmiljön. 

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar

Verksamheter som kan söka

Kommunala och privata utförare av äldreomsorg och socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer inom Stockholms stad.

Villkor för att kunna söka

Verksamheten kan få bidrag för kostnader för projekt som långsiktigt stärker arbetsmiljön. Projekten ska innebära att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att stärka arbetsmiljön. Verksamheten kan även söka för insatser som specifikt ska minska delade turer inom äldreomsorgen.

 • Verksamheten kan endast få bidrag för projekt som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Socialstyrelsen
 • Verksamheten får inte finansiera ordinarie verksamhet inom den egna organisationen med bidraget.
 • Verksamheten kan dock använda bidraget för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för samt för kostnader som Socialstyrelsen har för granskning av den ekonomiska redovisningen och sammanfattande redogörelsen.

Så ansöker verksamheten

Ansökan om bidrag går till så här:

 1. Verksamheter som är intresserade av att söka statsbidraget ska skicka ett mejl till Funktion.ALD.statsbidrag.aldreomsorg@stockholm.se.
 2. Då får verksamheten en blankett i retur av äldreförvaltningen. 
 3. Fyll i blanketten och skicka i ett mejl till aldreförvaltningen@stockholm.se senast den 25 mars. Observera att du som utförare inte ska skicka din ansökan till Socialstyrelsen, trots att det står så på blanketten.
 4. Efter det lämnar äldreförvaltningen en samlad ansökan till Socialstyrelsen.

En ansökan om bidrag ska innehålla följande:

 • Beskrivning av det eller de projekt som bidraget ska användas till inklusive en beskrivning av målsättning, tidsramar för genomförande, målgrupp, storleken på verksamhet som projektet omfattar och budget för projektet.
 • Redovisning av hur projektet långsiktigt ska främja ett hållbart arbetsliv för att uppfylla det syfte med bidraget som anges i syftet med bidraget.
 • Uppgifter om sökt belopp, och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Det ska framgå av ansökan hur arbetsgivare och arbetstagare samverkar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det eller de projekt som ansökan avser.

Mer information om vilka projekt som verksamheterna kan söka för finns i förordning 2021:313 på Riksdagens webbplats.

Ansökan stängde den 25 mars.

Socialstyrelsen kommer att ge besked om fördelning av statsbidraget under andra kvartalet 2022. När Socialstyrelsen gett besked kommer äldreförvaltningen att skicka information till samtliga verksamheter som sökt statsbidraget.

Återrapportering

Verksamheter som fått bidrag ska senast den dag som anges i beslutet lämna skicka följande till äldreförvaltningen:

 • En kortfattad ekonomisk redovisning det beviljade bidraget.
 • En sammanfattande redogörelse för hur bidraget har använts.

Redogörelsen ska även innehålla en sammanfattande bedömning av

 • hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg av äldre
 • samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör.

Uppdaterad