Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Privata utförare av äldreomsorg kan ansöka om ersättning för utbildningskostnader för yrkeshögskoleutbildningar för undersköterskor.

Under 2022 finns ett statsbidrag för att öka andelen med specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Verksamheter som kan söka

Privata utförare av äldreomsorg inom Stockholms stad.

Villkor för att kunna söka

Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan av jobbet som undersköterska med 70 procent lön. Statsbidraget står för 20 procent av lönen och arbetsgivaren för 50 procent av lönen. Ansökan från en och samma arbetsgivare gällande detta statsbidrag kan göras för högst två personer. 

Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom Äldreomsorgslyftet för samma person och utbildning som finansieras av denna satsning. Verksamheten kan alltså inte täcka den övriga kostnaden med medel från Äldreomsorgslyftet.

Utbildningar som berättigar till stöd

De utbildningar enligt Socialstyrelsen som berättigar till just detta stöd finns listade på Socialstyrelsens webbplats.

Vidareutbildningar för undersköterskor, Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Så ansöker du

När medarbetarna fått besked om att de antagits på kurs kan arbetsgivaren söka medel för medarbetarens delar av personalkostnader under studietiden 2022. Arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för 20 procent av lön under studietiden när medarbetaren antagits till den sökta utbildningen enligt de fastställda villkoren. Medlen delas ut kalenderåret 2022 och arbetsgivaren fakturerar äldreförvaltningen för medarbetarens lön för studietiden.

Skicka din ansökan via e-post.

E-post: utbildningaldreomsorg@stockholm.se

Märk med rubriken ”Specialistundersköterskekompetens”. Ange namn, utbildning samt datum för utbildningen.

Ersättning för personalkostnader

Ersättning för personalkostnader genom statsbidraget utgår från samma beräkningsmodell och schablonbelopp som redan fastställts genom Äldreomsorgslyftet. 

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen under hela 2022.

Återrapportering

En uppföljning med några frågor i en enkät kommer genomföras under februari 2023.

Äldreomsorgslyftet kan användas i samma syfte – men inte samtidigt.

Det är fortfarande möjligt att som alternativ söka medel inom Äldreomsorgslyftet för samma ändamål som detta statsbidrag. Äldreomsorgslyftet erbjuder något bättre villkor.

Uppdaterad