Beredskapsplaner och smittförebyggande åtgärder covid-19

Här finns beredskapsplaner och information om smittförebyggande åtgärder för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänsten. Dessutom hittar du annan information legitimerad personal inom äldreomsorgen kan behöva.

Beredskapsplan särskilt boende

Beredskapsplan för hälso- och sjukvård äldreomsorg covid-19 version 7 (pdf, 133 kB, nytt fönster)

Bilaga 1 Checklista covid-19 version 7 (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Bilaga 2 Kohortvård version 7 (pdf, 57 kB, nytt fönster)

Handlingsplan medicintekniska produkter covid-19 version 2.pdf

Mall för information till personal på vårdavdelning med covid-19 - ej infektion (word, 17 kB, nytt fönster)

I version 7 av beredskapsplanen har följande ändrats:

  • Tillagt att verksamheterna ska arbeta utifrån Stockholms stads dokument ”Smittförebyggande åtgärder för äldre i särskilt boende och dagverksamhet”, gå till dokumentet via länk:
    Smittförebyggande åtgärder för äldre i särskilt boende och dagverksamhet
  • Prioritering av skyddsutrustning vid akut brist av skyddsutrustning har tagits bort, eftersom det nu finns lager och det går att beställa.

Ändringar i Checklistan:

  • Ändring i komplement till Vårdhygiens instruktioner, punkterna om att ansvarig chef informerar personal som kan vara exponerade samt upprättar lista över personal som deltar i vård- och omsorg har tagits bort, då detta ingår i Smittskydd Stockholms riktlinje ”Smittspårning för covid-19 på särskilt boende för äldre” som hittas under rubriken ”Smittspårning och screening”.
  • Ny text om avlidna, då man återgått till ordinarie rutin som innan covid-19.

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet

Smittförebyggande åtgärder inom särskilt boende och dagverksamhet 1 juli (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Beredskapsplan hemtjänst

Beredskapsplan för hemtjänst covid-19 (pdf, 321 kB, nytt fönster)

Bilaga. Instruktion för hemtjänstpersonal som arbetar med misstänkta fall eller bekräftade fall av covid-19 (pdf, 230 kB, nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd

Smittförebyggande åtgärder inom hemtjänst och boendestöd 1 juli (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Rehabilitering

Strategier för arbetsterapeuter och fysioterapeuter covid-19 version 2 (pdf, 153 kB, nytt fönster) 

Akuttandvård för patienter med covid-19 eller luftvägsinfektion

Nu ska Folktandvårdens mobila team för covid-19-patienter ge akuttandvård även till personer i egen bostad och personer i LSS-boende. Sedan tidigare har Folktandvården ett uppdrag att ge akuttandvård till personer i särskilt boende.

Folktandvårdens mobila team kan ge akuttandvård till patienter med bekräftad eller befarad smitta med covid-19, eller en odiagnostiserad luftvägsinfektion. Målgruppen ska tillhöra kretsen som är berättigad till nödvändig tandvård samt ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Patienten ska i första hand ordineras farmakologisk behandling. Endast där farmakologisk behandling inte är tillräcklig ska tandvård ges. Tandvården ska enbart inriktas på smärtlindring, infektionsfrihet eller omhändertagande av trauma, så kallad akuttandvård.

Det mobila teamet nås via telefonnummer 073 901 35 40, vardagar kl. 8-16.30.

Corona och covid-19

Uppdaterad