Beredskapsplaner och smittförebyggande åtgärder covid-19

Här finns beredskapsplaner och information om smittförebyggande åtgärder för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänsten. Dessutom hittar du annan information legitimerad personal inom äldreomsorgen kan behöva.

Beredskapsplan särskilt boende

Beredskapsplan för hälso- och sjukvård äldreomsorg covid-19 version 8 (pdf, 175 kB, nytt fönster)

Bilaga 1 Checklista covid-19 version 8 (pdf, 139 kB, nytt fönster)

Handlingsplan medicintekniska produkter covid-19 version 2 (pdf, 62 kB, nytt fönster)

Mall för information till personal på vårdavdelning med covid-19 – ej infektion (doc, 17 kB, nytt fönster)

Strategier för arbetsterapeuter och fysioterapeuter covid-19 version 3 (pdf, 171 kB, nytt fönster)

Anvisning för nutrition vid covid-19 (pdf, 176 kB, nytt fönster)

I version 8 av beredskapsplanen har följande ändrats:

  • Justerat och hänvisat i relevanta delar till Smittskydd Stockholms ”Riktlinje för covid-19 i särskilt boende för äldre”
  • Tagit bort skrivningar som återkommit på flera ställen i dokumenten eller som förtydligas i Smittskydd Stockholms riktlinje
  • Flyttat innehållet i rubriken ”Innan diagnosen ställts” från checklistan till beredskapsplanen då den faller inom verksamhetsledningens ansvar, punkt 7.
  • Kompletterat smittvägar med att aerosolsmitta kan förekomma i vårdmiljö vid vissa aerosolgenererande arbetsmoment i patientens luftvägar.
  • Att verksamhetsledningen ansvarar för att med läkarorganisationen och i förekommande fall Smittskydd Stockholm föra en dialog om begränsning av besök vid smittspårning/utbrott av covid-19.

Beredskapsplan hemtjänst

Beredskapsplan för hemtjänst covid-19 version 2 (pdf, 167 kB, nytt fönster)

I version 2 av beredskapsplanen för hemtjänst ha följande ändrats:

  • Lagt till att verksamheten arbetar utifrån Stockholms stads dokument ”Smittförebyggande åtgärder för personer inom hemtjänst och boendestöd”.
  • Tagit bort en bilaga och hänvisning till bilaga om skyddsutrustning som inte är aktuell
  • Lagt till hänvisning till dokumenten ”Förtydligande om förstärkningsteam”

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd

Smittförebyggande åtgärder inom hemtjänst och boendestöd, reviderad december (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Tandvård

Regionen beslutade 25 mars 2021 att återuppta uppsökande verksamhet samt mobil nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar återupptas och att mobil nödvändig tandvård kan utföras inom ramen för vad som ges i Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna.

Kontakta tandvårdsenheten vid frågor:

Telefon: 08-123 133 00, knappval 3, måndag–fredag kl. 09.00–11.00
E-post: tandvardsenheten.hsf@sll.se

Akuttandvård för patienter med covid-19 eller luftvägsinfektion

Folktandvårdens mobila team för covid-19-patienter ger akuttandvård även till personer i egen bostad och personer i LSS-boende. Sedan tidigare har Folktandvården ett uppdrag att ge akuttandvård till personer i särskilt boende.

Folktandvårdens mobila team kan ge akuttandvård till patienter med bekräftad eller befarad smitta med covid-19, eller en odiagnostiserad luftvägsinfektion. Målgruppen ska tillhöra kretsen som är berättigad till nödvändig tandvård samt ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Patienten ska i första hand ordineras farmakologisk behandling. Endast där farmakologisk behandling inte är tillräcklig ska tandvård ges. Tandvården ska enbart inriktas på smärtlindring, infektionsfrihet eller omhändertagande av trauma, så kallad akuttandvård.

Det mobila teamet nås via telefonnummer 073-901 35 40, vardagar klockan 08.00–16.30.

Corona och covid-19

Uppdaterad