Beredskapsplaner och smittförebyggande åtgärder Covid-19

Här finns beredskapsplaner och information om smittförebyggande åtgärder för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänsten. Dessutom hittar du annan information legitimerad personal inom äldreomsorgen kan behöva.

Beredskapsplan särskilt boende

Beredskapsplan för hälso och sjukvård äldreomsorg Covid-19 version 6 pdf (132 kb)

Bilaga 1 Checklista Covid-19 version 6.pdf (141,9 kb)

Bilaga 2 Kohortvård version 6.pdf (57,4 kb)

Handlingsplan medicintekniska produkter Covid 19 version 2.pdf

I version 6 av beredskapsplanen har följande ändrats:

  • Lagt till Smittskydd Stockholms riktlinje för smittspårning,
  • Förtydligande om beställning av skyddsmaterial
  • Uppdaterad information om kontakt med Vårdhygien

Ändringar i bilagan utifrån Smittskydd Stockholms riktlinje för smittspårning Checklistan:

  • Förtydligat texten om smittfrihet
  • Lagt till stycke om teamsamverkan
  • Lagt till att smittspårning och screening görs i samverkan med ansvarig läkare både vid bekräftat fall hos patient och när en medarbetare informerat ansvarig chef om positiv covid-19 infektion utifrån Smittskydd Stockholms riktlinje Smittspårning och screening för covid-19 på Särskilt boende för äldre.

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet

Smittförebyggande åtgärder inom särskilt boende och dagverksamhet 1 juli (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Beredskapsplan hemtjänst

Beredskapsplan för hemtjänst Covid-19 (pdf, 321 kB, nytt fönster)

Bilaga. Instruktion för hemtjänstpersonal som arbetar med misstänkta fall eller bekräftade fall av Covid-19 (pdf, 230 kB, nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd

Smittförebyggande åtgärder inom hemtjänst och boendestöd 1 juli (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Rehabilitering

Strategier för arbetsterapeuter och fysioterapeuter-Covid-19 vers.2.pdf (153 kB, nytt fönster) 

Akuttandvård för patienter med covid-19 eller luftvägsinfektion

Nu ska Folktandvårdens mobila team för covid-19-patienter ge akuttandvård även till personer i egen bostad och personer i LSS-boende. Sedan tidigare har Folktandvården ett uppdrag att ge akuttandvård till personer i särskilt boende.

Folktandvårdens mobila team kan ge akuttandvård till patienter med bekräftad eller befarad smitta med covid-19, eller en odiagnostiserad luftvägsinfektion. Målgruppen ska tillhöra kretsen som är berättigad till nödvändig tandvård samt ha ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Patienten ska i första hand ordineras farmakologisk behandling. Endast där farmakologisk behandling inte är tillräcklig ska tandvård ges. Tandvården ska enbart inriktas på smärtlindring, infektionsfrihet eller omhändertagande av trauma, så kallad akuttandvård.

Det mobila teamet nås via telefonnummer 073 901 35 40, vardagar kl. 8-16.30.

Corona och covid-19

Uppdaterad