Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring. Viruset covid-19 kan ge olika symptom som påverkar aptiten och förmågan att äta och dricka. Det kan i sin tur leda till att det är svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein.

Symptomen som kan uppkomma är:

  • illamående
  • diarré
  • kräkningar och svåra magsmärtor
  • extrem trötthet och utmattning är vanligt
  • bortfall av lukt och smak.

Riskgruppen är äldre och multisjuka, de med nedsatt immunförsvar och de som har risk för undernäring eller är undernärda.

Målet är att tidigt vidta insatser för att förebygga undernäring och den enskildes funktion samt skapa en god rehabilitering efter sjukdom.

Gör en riskbedömning

Riskbedöm om personen är undernärd. Vid identifierad risk eller faktisk undernäring ska nutritionsprocessen inledas och följas enligt varje verksamhets regel/riktlinje för nutrition. Kontakta dietist vid behov av hjälp.

När beräknat energibehov inte kan uppnås genom mat och dryck kan maten energi- och proteinberikas, eller kompletteras med kosttillägg som ordineras av dietist, sjuksköterska eller läkare. Tänk på att mellanmålet är en viktigt energi- och proteinkälla, se broschyren Goda mellanmål.

Anvisning för nutrition vid covid-19 (pdf 160 kB, nytt fönster)

Litteraturförteckning

Undernäring, åtgärder för att förebygga. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Sveriges kommuner och Regioner, 2011. Stockholm 

Uppdaterad