Mobil nödvändig tandvård särskilt boende/eget boende och LSS

För att minska smittspridningen stoppades den  mobila nödvändiga tandvården i mitten av mars 2020. På grund av ett förbättrat smittskyddsläge och för  att inte äventyra hälsan hos en skör patientgrupp startas det igen med ett regelverk som stöd.

Den 12 mars 2020 togs beslut om att uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och mobil nödvändig tandvård av icke akut karaktär tillsvidare inte fick utföras med anledning av utbrottet av covid-19. Beslutet togs för att minska smittspridningen till den aktuella patientgruppen.

Ju längre pandemin pågår desto större är risken att denna sköra omsorgskrävande patientgrupps tandhälsa kraftigt försämras. Detta kan i sin tur ge påverkan på allmän hälsa. Det är därför angeläget att återigen försiktigt öppna upp för mobil tandvård, då situationen avseende smittspridning i länet nu så tillåter.

Stöd från nytt regelverk

I det bifogade dokumentet ”Styrande regelverk för mobil tandvård och uppsökande verksamhet under pågående smittspridning av covid-19” beskrivs vilka förhållningsregler som gäller för denna öppning. Ett dokument sammanställt av tandvårdsenheten och Region Stockholms smittskyddsläkare.

Det är av yttersta vikt att detta följs strikt och med den återhållsamhet som situationen kräver. Denna information behöver nå samtliga berörda för ett adekvat handhavande av såväl patienter som de tandvårdsföretag som utför besöken.

Stoppet kvar för uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) är däremot fortsättningsvis stoppad. De tandvårdsaktörer som bedriver uppsökande verksamhet har däremot getts tillåtelse att bedriva digitala munvårdsutbildningar och ska enligt avtal finnas tillgängliga vid frågor angående tandvård.

Obs! Regelverket omfattar inte personer i särskilt boende (säbo), eget boende (egbo) eller LSS som är smittade eller misstänkt smittade av covid-19. Det är Folktandvården Stockholms län AB som har i uppdrag att ta hand om dessa personer.

Regelverket revideras kontinuerligt med utgångspunkt av erfarenheter från covid-19 pandemin. Vid revidering kommer information gå ut till berörda via e-post och information kommer läggas ut i tandvårdsenhetens IT-system Symfoni.

Vid signaler till hälso- och sjukvårdsförvaltningen om att dessa riktlinjer inte följs kommer den planerade mobila tandvården återigen stoppas.

Styrande regelverk under pågående smittspridning av covid-19 (pdf 160 kB, nytt fönster)

Uppdaterad