Ändringar kring ersättningar för elever i behov av särskilt stöd – beslut i december 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 1 januari 2022 träder ändringar i kraft kring vissa ersättningar till skolor för elever som är i behov av särskilt stöd.

Ändringarna för ersättningar avser

  • en ökning av det förhöjda grundbeloppet för fristående skolor som begränsat utbildningen till elever som är i behov av särskilt stöd (fristående resursskolor)
  • ett extra grundbelopp införs för skolor som har elever som går i en särskild undervisningsgrupp
  • en generell höjning av tilläggsbelopp för förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Förändring av förhöjt grundbelopp för fristående resursskolor

Sedan den 1 januari 2021 så har utbildningsnämnden beslutat om ett förhöjt grundbelopp, även kallat strukturbidrag, till så kallade fristående resursskolor. Från och med den 1 januari 2022 så höjs beloppet ytterligare med 78 000 kronor jämfört med 2021, till 158 000 kronor per elev. Ändringen gäller retroaktivt från den 1 januari 2021.

Ett villkor för att få strukturbidraget är att samtliga elever enligt åtgärdsprogram har en anpassad lärmiljö och skolan har utökade kostnader vad avser exempelvis lärartäthet och relevant specialistkompetens. Utbildningsförvaltningen ska också ges möjlighet till insyn för att kontrollera detta genom platsbesök eller inhämtande av underlag.

Notera att eventuella tilläggsbelopp som varje skola sedan tidigare har beviljats och blir beviljade för aktuellt år räknas av från de 78 000 kronor som strukturbidraget utökas med.

Utbildningsförvaltningen kommer betala ut den retroaktiva ersättningen i särskild ordning i april 2022.

Extra grundbelopp för särskilda undervisningsgrupper

Från och med den 1 januari 2022 införs ett nytt extra grundbelopp till skolor som har särskilda undervisningsgrupper. Det extra grundbeloppet kan sökas för en elev som till minst 75 procent av sin undervisning är i särskild undervisningsgrupp. Vi kommer senast den 31 mars lägga ut information om hur ersättningen kan ansökas och beviljas.

Generell höjning av tilläggsbeloppen

Tilläggsbelopp som beviljats i beslut fattade från den 1 augusti 2021 höjs generellt med 25 procent. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 augusti 2021. Ändringen gäller fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem med elever från Stockholms stad.

Utbildningsnämndens beslut

Den 16 december 2021 beslutade utbildningsnämnden i Stockholm om budget för 2022. Beslutet omfattar samtliga ändringar som beskrivs ovan. Utbildningsnämndens beslut finns att ta del av på webbplatsen Insyn Sverige.

E-post: funktion.eos@edu.stockholm.se