Ändringar kring tilläggsbelopp – beslut i juni 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 1 augusti träder ändringar i kraft kring tilläggsbelopp för fristående förskoleklass, grundskolor och fritidshem. Ändringarna gäller stadens lokala tillämpning.

För vem gäller ändringen?

Ändringen gäller fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem med elever från Stockholms stad.

Beslut i utbildningsnämnden

Den 17 juni 2021 beslutade utbildningsnämnden i Stockholm om vissa ändringar som påverkar ansökan och beslut om tilläggsbelopp. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2021. Utbildningsnämndens beslut finns att ta del av på webbplatsen Insyn Sverige.

Ändringarna gäller endast stadens lokala tillämpning. Vi följer bestämmelserna i skollagen och andra styrdokument samt Högsta förvaltningsdomstolens praxis på området.

Ansökan senast 15 september för nya elever

För ansökningar som gäller nya elever som börjar på skolan höstterminen 2021 införs på försök ett särskilt sista ansökningsdatum den 15 september.

Syftet är att ansökande skola ska få tid på sig att göra sin utredning om särskilt stöd och utarbeta åtgärdsprogram i de fall då det är uppenbart att eleven har omfattande behov av särskilt stöd och skolan omgående sätter in extraordinära stödåtgärder. Om ansökan har kommit in före den 15 september och om skolan beviljas tilläggsbelopp kommer vi i dessa fall att göra en bedömning av om ersättningen eventuellt ska starta tidigare, exempelvis vid skolstart eller då eleven togs emot på skolan. Bedömningen görs utifrån omständigheter i det enskilda fallet.

Genom denna ändring av rutinerna ges skolan ökade möjligheter att klargöra elevens behov i sin utredning och åtgärdsprogram och därigenom skapa ett bättre underlag till ansökan. Förhoppningen är även att minska den tid som skolor lägger på kompletteringar i samband med ansökningar som har otillräckligt underlag.

Mer information

Mer information om ansökan och de nya ändringarna finns på följande sidor under fliken Tilläggsbelopp:

Grundskola - Ersättning

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) - Ersättning